سیستمهای تدوین
VIDEO EDITING
SOME THINGS YOU HAVE TO SEE TO BELIEVE

مبدل ها و فشرده سازها
CONVERTER | COMPRESSION
WITH THE RIGHT CONVERTING & COMPRESSION YOU CAN GO ANYWHERE
پخش ، میکسر ، ذخیره کننده
 Distribution , Mixer, NLE MEDIA
WORKING WITH  OTHERS HAS ITS  ADVANTAGE